Skip to content ↓

Attendance

Data presenoldeb 2021-22: 

Canran 91.44%        1.25% absenoldeb anawdurdodedig       7.31%  absenoldeb awdurdodedig

 

Os yw eich plentyn yn absennol o’r ysgol am unrhyw reswm, holwn i chi ein hysbysu yn yr ysgol. Holwn i chi wneud hyn trwy parentmail.

Nodwn absenoldebau a phrydlondeb ar gofrestr ddyddiol. Rydym yn monitro’r gofrestr yn gyson. Os sylwir ar unrhyw batrymau / cyfraddau uchel o absenoldeb, mae’n debygol y bydd yr ysgol neu’r swyddog cynhwysiant sydd yng nghyswllt a’r ysgol yn cysylltu gyda chi.

O dan y Ddeddf Addysg (1996), mae’n gyfrifoldeb i’r rhieni sicrhau fod eu mab/ merch yn mynychu ysgol.Mae presenoldeb ysgol reolaidd yn hanfodol a gall colli ysgol gael effaith arwyddocaol ar gyflawniad dros gyfnod o flwyddyn fel y nodir isod:

Gwyliau adeg tymor ysgol

Fel ysgol nid ydym yn cymeradwyo gwyliau adeg tymor fel y nodir yn Rheoliadau Addysg (Diwrnod Ysgol Blwyddyn Ysgol) (Cymru) 2006. O ganlyniad caiff absenoldeb eich plentyn/plant ei gofnodi fel absenoldeb anawdurdodedig.

Am ba hyd y dylid cadw fy mhlentyn oddi ar yr ysgol os yw'n sâl? 

Gweler tabl isod gyda manylion am reoli clefydau heintus mewn ysgolion, mewn achos y clefydau mwyaf cyffredin rydym yn derbyn ymholiadau yn eu cylch:

 

Salwch

Mesurau Lliniaru Salwch

 

Peswch ac annwyd

Mae’n iawn anfon eich plentyn i’r ysgol gyda mân beswch neu annwyd cyffredin. Ond os oes ganddyn nhw dwymyn, cadwch nhw i ffwrdd nes i'r dwymyn fynd.

Anogwch chi i daflu hancesi papur sydd wedi'u defnyddio a golchi eu dwylo.

Tymheredd Uchel

Cadwch nhw i ffwrdd o'r ysgol nes iddi fynd.

 

‘Cols Sore’

Nid oes angen cadw eich plentyn oddi ar yr ysgol.

Anogwch nhw i beidio â chyffwrdd â’r pothell na chusanu neb, na rhannu pethau fel cwpanau a thywelion.

 

Brech yr Ieir

Cadwch nhw oddi ar yr ysgol nes bod y smotiau i gyd wedi sychu. Mae hyn fel arfer 5 diwrnod ar ôl i'r smotiau ymddangos gyntaf.

 

Llid yr Amrannau

Nid oes angen cadw eich plentyn oddi ar yr ysgol.

Ewch I fferyllydd am gyngor.

Anogwch eich plentyn i beidio â rhwbio ei lygaid ac i olchi ei ddwylo’n rheolaidd.

 

Coronafeirws (Covid 19)

Arhoswch gartref ac osgoi cysylltiad â phobl eraill os oes ganddynt symptomau covid 19 a bod ganddynt naill ai:

•            Tymheredd uchel

• Ddim yn teimlo'n ddigon da i fynd i'r ysgol neu wneud gweithgareddau arferol.

Os oes ganddynt symptomau ysgafn ac yn teimlo'n ddigon da, gallant ddod i'r ysgol o hyd.

Y dwymyn goch

Os oes gan eich plentyn y dwymyn goch, mae angen iddo gael triniaeth gwrthfiotig gan feddyg teulu.

Gall eich plentyn ddod yn ôl i'r ysgol 24 awr ar ôl dechrau gwrthfiotigau.

 

Gwddf Tost

Gallwch ddal i anfon eich plentyn i'r ysgol gyda dolur gwddf. Ond os oes ganddyn nhw dymheredd uchel hefyd, dylen nhw aros gartref nes iddo fynd i ffwrdd.

Chwydu a dolur rhydd

Dylai plant sydd â dolur rhydd neu sy'n chwydu gadw draw o'r ysgol nes nad ydynt wedi bod yn sâl neu wedi cael dolur rhydd am o leiaf 48 awr.

 

 

Cyfeiriwch at y GIG am gyngor pellach Is my child too ill for school? - NHS (www.nhs.uk)

 

Meddyginiaeth

Os yw'ch plentyn yn well, ond yn parhau i fod angen meddyginiaeth, gall ddychwelyd i'r ysgol. Llenwch y ffurflen yn y ddolen a’i rhoi i athro/athrawes eich plentyn gyda manylion y dos ac amlder. FFederaliaeth Ysgol Penrhyn-coch ac Ysgol Penllwyn - Medication (llwyncoch.cymru)

Cynllun Gofal

Os yw eich plentyn yn y broses o dderbyn diagnosis o salwch tymor hir neu yn dioddef o anaf tymor hir cysylltwch â’r athro dosbarth i drefnu cynllun gofal.