Skip to content ↓

Senedd Ysgol

Mae aelodau Senedd yr ysgol yn cael eu dewis bob blwyddyn i gynrychioli disgyblion yr ysgol a sicrhau bod ein llais yn cael ei glywed. Mae rhai aelodau yn cael eu hethol gan ddisgyblion eraill, tra bod eraill yn cael eu dewis gan staff. Ceisiwn sicrhau bod pawb yn cael eu cynrychioli - disgyblion difreintiedig, disgyblion ag Anghenion Dysgu Ychwanegol a disgyblion o wahanol gefndiroedd Ethnig.

Mae gan Aelodau’r Senedd rolau fel Cadeirydd, ysgrifennydd a thrysorydd, ond hefyd gyfrifoldebau dros Eco-Sgolion, Ysgolion Iach, Siartr Iaith a Hawliau Plant.

Ein rôl yw:

Trefnu digwyddiadau a chodi arian: rydym yn aml yn cynllunio digwyddiadau fel gwerthu cacennau, a digwyddiadau elusennol fel plant mewn angen, wythnos masnach deg, Big Pedal.

Eirioli ar gyfer anghenion myfyrwyr: rydym yn gwneud yn si┼Ár ein bod yn dweud wrth staff a llywodraethwyr yr ysgol am yr hyn y mae dysgwyr yn yr ysgol yn poeni amdano a beth sydd angen ei newid yn yr ysgol. Rydym yn cynnal holiaduron i gasglu barn dysgwyr. Fe wnaethom helpu i gael gemau Cymraeg ar gyfer yr iard, a helpu i wneud newidiadau i amseroedd chwarae.

Cynllunio gwelliannau i'r ysgol: Mae’r Senedd yn gweithio gyda arweinwyr yr ysgol i nodi meysydd i’w gwella, megis cyfleusterau neu gwricwlwm, a datblygu cynlluniau gweithredu i fynd i’r afael â’r materion hyn. Er enghraifft, cynyddu defnyddio llais y disgybl i lywio ein dysgu yn y dosbarth.